Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 316 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2
B 77097
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2019 година
Актуализиран нормативен текст на данъчните закони. Коментар на измененията в данъчното законодателство. Експертни решения на казуси от практиката (2019)
Анета Георгиева
B 77164
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Данъчно облагане 2019
Коментар : ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС (2019)
Димитър Гочев; Георги Стойков
B 77318
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година
Приложни коментари. Писма и указания на МФ и на НАП. Практически решения (2019)
Велин Филипов
C 5881
Каталог "Книги" | Книга
INSTITUTIONAL Elements of Tax Design and Reform
(2003)
John McLaren
B 76729
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно право
Обща част. Специална част. Данъчен процес. Казуси по данъчно право и данъчен процес (2018)
Иван Стоянов
B 76745
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2018 година
Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Експертни решения на данъчни и счетоводни казуси (2018)
Анета Георгиева
A 5192
Каталог "Книги" | Книга
Данъчни закони
2002 : С всички изм. и доп. към ДВ, бр. 2 от 8 ян. 2002 г. (2002)
Петя Димова
B 67377
Каталог "Книги" | Книга
Преки данъци
(2002)
Александър Колчев; Веска Димитрова; Аксения Монова
B 67793
Каталог "Книги" | Книга
Косвени данъци
(2002)
B 76156
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2017 година
Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Експертни решения на данъчни и счетоводни казуси (2017)
Анета Георгиева
У 944, B 68026
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Практикум по определяне на данъчни, митнически и осигурителни задължения
[Уч. помагало за студентите на ИУ - Варна] (2001)
Стоян Киров

Чети онлайн

A 5179
Каталог "Книги" | Книга
ЗАКОН за данък върху добавената стойност
Посл. изм. ДВ, бр. 102 от 15 дек. 2000г.; Правилник за прилагане на ЗДДС : Посл. изм.,ДВ,бр.15 от 16 февр. 2001. В сила от 1 ян. 2001 г (2001)
A 5180
Каталог "Книги" | Книга
ДАНЪЧНИ закони 2001
С всички изм. и доп. : Посл. изм., ДВ, бр. 6 от 19 ян. 2001г (2001)
B 67012
Каталог "Книги" | Книга
Актуални данъчни проблеми
Коментар (2001)
Илия Николов
B 67703
Каталог "Книги" | Книга
Данъчна система и данъчен контрол в Република България
(2001)
Бисер Славков
B 70370
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане
2006 : Закон за местните данъци и такси. Закон за облагане доходите на физ. лица. Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за ДДС ... (2006)
B 75786
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно право
Обща част. Специална част. Данъчен процес. Казуси по данъчно право и данъчен процес (2016)
Иван Стоянов
B 76326
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2016 година
Корпоративно подоходно облагане. ДДФЛ. ДДС. Писма и указания на НАП . Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети (2016)
Велин Филипов
С 336.2\К81
Каталог "Книги" | Книга
Данъчен справочник 1998 - 1999 г.
(2000)
Георги Конев