Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 748 резултата
ПВ 404
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Сравнителни предимства и конкурентоспособност на българския износ = Comparative Advantages and Competitiveness of Bulgarian Exports
(2018)
Вера Пиримова; Петър Пешев

Чети онлайн

B 74478
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Сравнителни изпитвания на серия сирена като информация за потребителите
(2013)
Гинка Антова

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Сравнителни проучвания върху хигроскопичността на някои трикотажни стоки (бельо)
(1965)
Георги Кантурски

Чети онлайн

ПВ 2307
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Цените на сградното строителство
Изследвания и данни на СЕК, юли 2014 (2014)
B 78174
Каталог "Книги" | Монография
Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната
Колективна монография на катедра "Информатика" [на Софийския университет "Св. Климент Охридски"] (2022)
Димитър Златинов

Чети онлайн

B 77671
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Студентска научна конференция
Сборник с доклади (2021)

Чети онлайн

Дч 342.5/Г37
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Дисертация
Изследване на политиката за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните провеждана от органите на местно самоуправление в Република България
Дисертация за придобиване на ОНС "доктор" по докторска програма: „Социална работа, психологически изследвания и социални политики" към професионално направление 3.4. "Социални дейности" (2021)
Красимира Георгиева

Чети онлайн

У 1567
Каталог "Книги" | Монография
Качество на вътрешния одит в публичния сектор
[Монография] (2019)
Пламена Недялкова

Чети онлайн

B 76941
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж
Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика" в сътрудничество с кат. "Правни науки" при ИУ - Варна, 15 ноем. 2018 г. (2018)
Мария Станимирова

Чети онлайн

У 1544
Каталог "Книги"
Управление на публичния сектор
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Цвета Зафирова

Чети онлайн

ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Проблемът „административно листване“
(2018)
Красимира Найденова

Чети онлайн

ПВ 2404
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Някои ефекти на българското не-членство в еврозоната
(2018)
Красимира Найденова

Чети онлайн

B 76941
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Състояние и тенденции на продуктивното лозарство в България
(2018)
Дамян Киречев; Радмил Николов

Чети онлайн

CDR 218
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Международни счетоводни стандарти / Международни стандарти за финансово отчитане (МСС/МСФО)
Учебно помагало (2017)
Фаня Филипова; Светлозар Стефанов; Рени Петрова

Чети онлайн

У 1533
Каталог "Книги"
Финансов анализ
Сборник от задачи и тестове [за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Даниела Георгиева; Цветомир Манолов; Константин Василев

Чети онлайн

У 1490
Каталог "Книги" | Учебник
Маркетингови проучвания в агробизнеса
[Учебник за студентите-магистри от ИУ -Варна] (2016)
Мария Станимирова; Евгени Станимиров

Чети онлайн

B 75877
Каталог "Книги" | Книга
Финансовата наука - между догмите и реалността
[Сборник със студии] (2016)
Стефан Вачков

Чети онлайн