Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 680 резултата
У 1267
Каталог "Книги" | Монография
Стратегически аспекти на развитието на лечебните заведения в Община Варна в конкурентна среда
[Моногр.] (2011)
Цвета Зафирова; Десислава Серафимова; Бончо Митев

Чети онлайн

B 77721
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
За електронните здравни записи в контекста на защитата на личните данни
(2021)
Галина Йолова

Чети онлайн

ПВ 2395
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Облагаеми и освободени доставки на медицински услуги, оказвани от лечебни заведения в доболничната помощ
(2015)
Любомира Коева-Димитрова
Дч 657/К73
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Проблеми при отчитане дейността на лечебните заведения
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" (2013)
Любомира Коева-Димитрова

Чети онлайн

B 74194(4)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Система за управление на човешките ресурси в лечебните заведения
(2012)
Валентина Великова

Чети онлайн

B 74188
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Особености при организацията на отчитането на приходите в лечебните заведения за болнична помощ
(2012)
Любомира Коева-Димитрова

Чети онлайн

Дч 338.48/П69
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Повишаване на конкурентоспособността на тематичните заведения за хранене в туризма чрез иновации : По примера на тематичните заведения за хранене с национална кухня в к.к "Слънчев бряг"
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" (2012)
Минчо Полименов

Чети онлайн

ПС 948
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Списание
Финансови аспекти на анализа на дейността на лечебните заведения
(2008)
Росица Колева
B 69204
Каталог "Книги" | Книга
Търговскоправен статут на лечебните заведения
(2001)
Маргарита Бъчварова

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Мениджърските информационни системи в лечебните заведения от извънболничната медицинска помощ в България - важна крачка по пътя към национално е-здравеопазване
Management lnformation Systems in the Medical Organizations of Non-hospital Healthcare in Bulgaria - Important Step Towards National E-health (2007)
Петя Терзиева

Чети онлайн

B 29690
Каталог "Книги" | Учебник
Икономика и планиране на вътрешната търговия в НРБ
[Учебник за студентите от висшите икономически учебни заведения] (1966)
Иван Матов

Чети онлайн

B 21524
Каталог "Книги"
Организация и техника на вътрешната търговия
[Учебник за студентите от висшите икономически учебни заведения] (1958)
Васил Ранков Вичев

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
The Healthcare Manager in Non-Hospital Medical Organization as a Person of Knowledge and Skills
(2007)
Petya Angelova; Anastassia Stancheva

Чети онлайн

B 69908
Каталог "Книги" | Книга
Местно самоуправление
Органи, структури, функции, дейности и европейски харти (2005)
К. Калинков

Чети онлайн

У 1566
Каталог "Книги" | Учебник
Ресторантьорство
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2019)
Таня Дъбева Филипова; Георгина Луканова

Чети онлайн

У 1521
Каталог "Книги" | Учебник
Хотелиерство
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2017)
Таня Дъбева Филипова; Георгина Луканова

Чети онлайн

CDR 220
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Туризъм, образование, бизнес
Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29 - 30 октомври 2021г. (2021)

Чети онлайн

CDR 215
Каталог "Книги" | Монография
Устойчиво развитие на Община Чипровци като туристическа дестинация.
Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране : [Изследване] (2021)
Десислава Алексова

Чети онлайн