Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 316 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.2
B 74786
Каталог "Книги" | Книга
Данъци
2014 : Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност : [Актуализиран към 5. 01. 2014] (2014)
B 75101
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 година
Корпоративно подоходно облагане. ДДФЛ. ДДС. Практика на МФ и на НАП . Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети (2014)
Велин Филипов
B 75103
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно право
Обща част : Специална част : Данъчен процес : Казуси по данъчно право и данъчен процес (2014)
Иван Стоянов
B 75435
Каталог "Книги" | Книга
Данъци
2015 : ЗДДС. ЗАДС. ЗДЗП. ЗКПО. ЗДДФЛ. ЗМДТ. Действ. и отм. ред. ... (2014)
С 336.2\Н86
Каталог "Книги" | Справочно издание
Новото данъчно законодателство през 1998 година
Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за облагане доходите на физическите лица. Закон за данък върху добавената стойност. Закон за местните данъци и такси (1998)
Георги Петканов
B 68656
Каталог "Книги" | Книга
Taxation of Financial Intermediation
Theory a. Practice for Emerging Economies (2003)
Patrick Honohan
C 5939
Каталог "Книги" | Книга
Restoring Fiscal Discipline for Poverty Reduction in Peru
A Public Expenditure Rev (2003)
B 65148
Каталог "Книги" | Книга
Наръчник по [закона за] данък върху добавената стойност
В сила от 1 ян. 1998 г. : Коментар (1998)
Димитър Радонов
B 65160
Каталог "Книги" | Книга
Закон за корпоративното подоходно облагане
Обн. в ДВ бр. 115 от 5 дек. 1997 г. : Данък върху печалбата : В сила от1 ян. 1998 г (1998)
B 65230
Каталог "Книги" | Книга
Данъчна система и данъчен контрол в Република България
(1998)
Бисер Славков
B 65312
Каталог "Книги" | Книга
Взаимоотношения на стопанските субекти с бюджета
Ревизионен бюджетен контрол : Сборник . Коментари по данъчното законодателство (1998)
Ангел Илиев
B 65546
Каталог "Книги" | Книга
Закон за данък върху добавената стойност
Изм. и доп., ДБ, бр.13, 1998 г (1998)
B 66685
Каталог "Книги" | Книга
VALUE-ADDED Taxes in Central and Eastern European Countries
A Comparative Survey a. Evaluation (1998)
B 68200
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2003 година
Актуализиран текст на осн. данъчни закони... (2003)
Росица Василева
B 68249
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане
2003 (2003)
B 68768
Каталог "Книги" | Книга
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2003 година
(2003)
Бисер Славков
B 74175
Каталог "Книги" | Книга
Данъци
2013 (2013)
B 74196
Каталог "Книги" | Книга
Новото данъчно законодателство през 2013 година
Актуализиран текст на осн. данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Практика на НАП и МФ. Справочна информация (2013)
Анета Георгиева
B 74309
Каталог "Книги" | Книга
Предели на данъчната отговорност
(2013)
Здравко Славчев