Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 285 резултата

Разширено търсене

Класификационен индекс да съдържа 336.71
B 77842
Каталог "Книги" | Монография
Неконвенционалната парична политика на централните банки в контекста на пандемията от Covid-19
Колективна монография (2021)
Силвия Трифонова; Атанас Атанасов; Свилен Колев
CDR 237
Каталог "Книги" | Монография
Ефекти от иновативната неконвенционална парична политика на централните банки
Колективна монография (2018)
Силвия Трифонова; Атанас Атанасов; Свилен Колев
B 76113
Каталог "Книги" | Монография
Банк 3.0
Стратегии, бизнес-процессы, инновации : [Монография] (2017)
Р. Исаев
B 76701
Каталог "Книги" | Книга
Online Banking Security Measures and Data Protection
(2017)
Shadi Aljawarneh
B 75546
Каталог "Книги" | Монография
Новые модели банковской деятельности в современной экономике
Монография (2015)
О. Лаврушин
B 75569
Каталог "Книги"
Банково обслужване на икономическите агенти
[Учебник за студентите от СА Ценов - Свищов] (2015)
Теодора Димитрова
B 75828
Каталог "Книги" | Книга
Monetary Policy
Colloquia (2015)
B 75989
Каталог "Книги" | Монография
Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор
[Изследване] (2015)
Павел Додов
У 1395
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Банкови сделки
[Учебно помагало за студентите на ИУ - Варна] (2014)
Данчо Петров; Емилия Кирина

Чети онлайн

B 75035
Каталог "Книги"
Регулации и управление на риска
[Учебник за студентите от УНСС] (2014)
Емилия Миланова
B 75559
Каталог "Книги"
Анализ на банковата дейност
Методическо ръководство [за студентите от СА Ценов - Свищов] (2014)
Георги Ангелов; Иван Маринов
B 74266
Каталог "Книги"
Въведение в банковото дело
Учебник [за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Божидар Божинов
B 74326
Каталог "Книги" | Книга
Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг
В 2 т. (2013)
Т. 1
Р. Исаев
B 74326
Каталог "Книги" | Книга
Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг
В 2 т. (2013)
Т. 2
Р. Исаев
B 74411
Каталог "Книги" | Монография
Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система
2007 - 2012 (2013)
Божидар Божинов
B 74415
Каталог "Книги" | Монография
Вътрешният одит - ефективен инструмент на банковия мениджмънт
[Монография] (2013)
Теодора Димитрова
B 74416
Каталог "Книги" | Учебник
Банково обслужване на икономическите агенти
[Учебник за студентите на СА Ценов - Свищов] (2013)
Теодора Димитрова