Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1027 резултата
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Преходът от планово към пазарно стопанство и качеството на стоките
(1996)
Христо Кьосев
B 75999(1)
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Градското стопанство в Българските земи през вековете
Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания : Том 1 (2016)
Т. 1 Градското стопанство в Българските земи през вековете
Иван Русев

Чети онлайн

У 1104
Каталог "Книги"
Комунално стопанство и благоустройство
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2007)
Константин Калинков; Румен Калчев

Чети онлайн

У 1209
Каталог "Книги" | Монография
Предприемаческа и фирмена култура в прехода към пазарно стопанство
(2010)
Йордан Коев; Камелия Вунова-Нарлева; Илиан Минков

Чети онлайн

У 931
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на материалното стопанство
Кратък курс (2001)
Добри Ангелов

Чети онлайн

B 67014
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
СБОРНИК материали от кръгла маса по проблемите на глобализацията и регионализацията на световното стопанство
Проведена на 6 окт. 2000 г. : [По случай] 10-год. юбилей на кат. МИО [при ИУ - Варна] (2001)
Ивона Якимова

Чети онлайн

B 72651
У 365
Каталог "Книги" | Учебник
Планово-икономически разчети в строителството
Учебник за студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна (1987)
Г. Генов; В. Джамбазов; Л. Майер

Чети онлайн

B 70244
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Европейски перспективи на националното стопанство
Сб. с докл. от науч. конф. с междунар. участие, 9-10 юни 2005 г., ИУ - Варна (2005)
Иван Ангелов

Чети онлайн

У 174
Каталог "Книги" | Учебник
Планово-икономически разчети в строителството
Учебник (1984)
Лейзер Майер; Велян Джамбазов; Гено Вълчев

Чети онлайн

B 43598
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Методическо ръководство за провеждането на семинарните занятия по дисциплината "Планиране и баланс на народното стопанство"
[Учебно помагало за студентите от ВИНС Д. Благоев - Варна] (1977)
Нора Мицова; Никола Димитров

Чети онлайн

B 59682
Каталог "Книги" | Книга
Усъвършенствуване на контрола в народното стопанство
[Монография] (1989)
М. Динев

Чети онлайн

Б 378.933\A56
Каталог "Книги" | Библиографско изд.
Алманах на Висшия институт за народно стопанство Д. Благоев - Варна
Животописни и книгописни сведения за преподавателите и научните сътрудници : 1971 - 1980 (1981)
Тодор Панайотов

Чети онлайн

У 363(1)
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Балансови проблеми на планирането на народното стопанство
Уч. пособие : В 2 Ч. : Ч. 1. (1987 -)
Ч. 1.
Никола Димитров; Никола Църев

Чети онлайн

У 354
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Правни въпроси на управлението на народното стопанство
Уч. записки (1986)
Васил Митков; Р. Рачев

Чети онлайн

У 299
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Световно стопанство и международни икономически отношения
Ръководство за упражнения : Ч. 2 (1985)
Руска Димова

Чети онлайн

У 308
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Ръководство по машинна обработка на икономическата информация в отраслите на народното стопанство
Ръководство за студенти (1985)
Петко Петков; Ф. Колева

Чети онлайн

B 45513
Каталог "Книги"
Складово и амбалажно стопанство
[Учебник за ВУЗ] (1978)
Георги Иванов; Спас Спасов; Добри Ангелов

Чети онлайн

B 53251
Каталог "Книги"
Икономика на градското стопанство и строителство
[ Учебник ] (1977)
Станчо Чолаков; Спасунка Алексиева

Чети онлайн