Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 1280 резултата
B 77376(2)
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Насоки за усъвършенстване на нормативната среда на община Варна за постигане на устойчиво потребление
(2020)
Боряна Сербезова; Йордан Недев
B 78035
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Инфраструктурата като индикатор за устойчиво потребление в община Варна: политика, програма и практика
(2023)
Боряна Сербезова; Йордан Недев
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Електронен ресурс
Програма за развитие на туризма в община Варна 2014 - 2020
[Разработена по договор 14000230 от 04.04.2014 г. между община Варна и сдружение "Култура и туризъм на българския Североизток", приета с реш. 2265-6, протокол 42 на заседание на ОС Варна от 05.08.2015] : [Електронен ресурс] (2014)
Стоян Маринов

Чети онлайн

B 76310
B 76876
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад
Регионалният продукт на Община Варна в контекста на развитието на младежкия туризъм
(2018)
Катина Попова
ПС 1045
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Изследване на предоставените възможности за занимания със спортни дейности на студентите от висшето училище и Община Варна
(2011)
Димитър Димитров; Борислава Петрова
ПВ 875
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Икономиката и пазарът за недвижими имоти в община Варна
(2002)
Пламен Илиев

Чети онлайн

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021-2030 г.
(2022)
Стоян Маринов
B
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Предложение - проект за административно-териториалното устройство на община Варна
(1990)
Найден Апостолов
У 1685
Каталог "Книги" | Монография
Развитие на интелигентна туристическа дестинация '2030 (по примера на Община Варна)
[Монография] (2023)
Генка Рафаилова; Златка Тодорова-Хамдан; Христина Филипова
У 1685
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография
Развитие на интелигентна туристическа дестинация '2030 (по примера на община Варна)
[Монография] (2023)
Генка Рафаилова; Златка Тодорова-Хамдан; Христина Филипова
Дч 338.48/Б33
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Дисертация
Маркетинг на туристическа дестинация за здравен туризъм по примера на община Варна
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, научна специалност Икономика и управление (туризъм) (2022)
Олга Белан
Дч 338.48/Б33
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Дисертация
Маркетинг на туристическа дестинация за здравен туризъм по примера на община Варна
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор", област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.9. Туризъм, научна специалност "Икономика и управление (туризъ (2022)
Олга Белан
ПВ 1123
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Статия
Инвестициите на структуроопределящите предприятия в община Варна
(1988)
Благо Благоев; Милчо Близнаков
У 1267
Каталог "Книги" | Монография
Стратегически аспекти на развитието на лечебните заведения в Община Варна в конкурентна среда
[Моногр.] (2011)
Цвета Зафирова; Десислава Серафимова; Бончо Митев

Чети онлайн

CDR 220
B 74997
Каталог "Книги" | Монография
Конкурентоспособност на община Варна като туристическа дестинация
Монография (2014)
Марин Нешков

Чети онлайн

B 72649
Каталог "Книги" | Книга
Програма за устойчиво развитие на туризма в община Варна
2007 - 2013 (2009)
Стоян Маринов

Чети онлайн