Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 497 резултата
B 75598 (3)
C 7274
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Инвестиции в бъдещето - 2015
Десета научно-приложна конференция с международно участие, Варна : Сборник доклади (2015)
Теменуга Стойкова

Чети онлайн

B 66542
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
ИНВЕСТИЦИИ в бъдещето 2001
Трета науч.-практ. конф., 18-19 окт. 2001, Варна (2001)
Николинка Сълова

Чети онлайн

B 76936
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Възможности за непреки инвестиции в недвижими имоти
(2018)
Красимира Найденова

Чети онлайн

B 72513
Каталог "Книги" | Монография
Алтернативни инвестиции на институционалните инвеститори
[За студентите на ИУ - Варна] (2007)
Стоян Киров

Чети онлайн

У 1039
Каталог "Книги" | Монография
Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна
[Изследване] (2005)
Зоя Младенова; Веселина Димитрова; Калоян Колев

Чети онлайн

B 69810
Каталог "Книги" | Монография
Преки чуждестранни инвестиции, растеж и миграция
[Моногр.] (2004)
Огнян Марков

Чети онлайн

C 7633
CDR 213
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Строително предприемачество и недвижима собственост
Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на специалност "Недвижими имоти и инвестиции" (2020)
Тодор Райчев

Чети онлайн

C 7017
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Investments in the Future - 2013
Ninth Intern. Scientific Conf., Oct. 3 - 5 2013, Univ. of Economics - Varna, Bulgaria : Proceedings : [Сб. докл. от Девета междунар. науч. конф. Инвестиции в бъдещето] (2013)
Dimitar Rusev

Чети онлайн

B 72309
Каталог "Книги" | Книга
Дефицитът по текущата сметка в българския платежен баланс
Политикоикономически аспекти (2008)
Ваньо Гаргов

Чети онлайн

C 6546
Каталог "Книги" | Учебник
Международни инвестиционни проекти
[Учебник за ВУЗ] (2008)
Лилия Каракашева

Чети онлайн

У 1503
Каталог "Книги"
Управление на инвестиционния процес
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2016)
Иван Желев Иванов; Севдалина Христова; Милена Иванова

Чети онлайн

ПВ 1103
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Развитие, възможности и заплахи на инициативата "Един пояс, един път"
(2022)
Антоанета Кирова
ПВ 2117
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Статия
Intelligent development and connectedness in the context of the regional development
(2022)
Nikolay Tsonkov; Kamen Petrov; Tzvetelina Berberova-Valcheva
B 72686
Каталог "Книги" | Учебник
Управление на инвестиционния процес
[Учебник за студентите на ИУ - Варна] (2009)
Иван Желев

Чети онлайн

C 7622
Каталог "Книги" | Книга
ЕС през 2018 г.
Общ доклад за дейността на Европейския съюз (2019)

Чети онлайн