Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Намерени са 75 резултата
Дч 65/Г21
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Информационни потребности при вземане на управленски решения в специализираната извънболнична медицинска помощ : На примера на медицинските и диагностично-консултативни центрове
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" (2012)
Петя Ганушева

Чети онлайн

Дч 65/Г21
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Информационни потребности при вземането на управленски решения в специализираната извънболнична медицинска помощ ( на примера на медицинските и диагностично-консултативни центрове)
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност 05.02.20. Социално управление (2012)
Петя Ангелова
АРеф 320/Л95
Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Книга
Управление на организационната промяна в първичната извънболнична медицинска помощ
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "дoктор" по икономика 05.02.20. Социално управление (2006)
Ирена Любенова
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад
Conceptual Model of Decision Making Information Used by Managers in Bulgarian Non-hospital Medical Organizations
(2019)
Petya Angelova

Чети онлайн

У 1544
Каталог "Книги"
Управление на публичния сектор
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2018)
Цвета Зафирова

Чети онлайн

B 76058
Каталог "Книги" | Книга
Икономическо развитие и политики в България: оценки и очаквания
Годишен доклад 2016 : Аграрният сектор като фактор за икономическото развитие на България (2016)

Чети онлайн

B 75747
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Агробизнесът и селските райони - настояще и бъдещо развитие
Сборник доклади : Юбилейна научно-практическа конференция с международно участие, Кат. "Аграрна икономика" при ИУ - Варна (2015)
Теодорина Турлакова

Чети онлайн

Б 378.933\А56
Каталог "Книги" | Справочно издание
Алманах [на Икономически университет - Варна]
Животописни и книгописни сведения за преподавателите: 2005 - 2015 : По случай 95 год. на ИУ - Варна (2015)
Николинка Сълова

Чети онлайн

У 1442
Каталог "Книги" | Учебно пособие
Икономика на труда
Ръководство [за студентите от ИУ - Варна] (2015)
Румен Калчев; Катя Антонова

Чети онлайн

У 1426
Каталог "Книги" | Учебник
Трудово и осигурително право
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2014)
Андрияна Андреева; Галина Йолова

Чети онлайн

У 1409
Каталог "Книги"
Икономика на труда
[Учебник за студентите от ИУ - Варна] (2014)
Румен Калчев; Иван Желев Иванов; Катя Антонова

Чети онлайн

C 7238
Каталог "Книги" | Книга
Проект "Време: Варна 2013 - 2014"
Доклад за резултатите от изследователската работа по проект "Време : Варна 2012 - 2013" (2014)

Чети онлайн

Дч 657/К73
Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Дисертация
Проблеми при отчитане дейността на лечебните заведения
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" (2013)
Любомира Коева-Димитрова

Чети онлайн

ПВ 1123
B 74194
Каталог "Книги" | Сборник с доклади
Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката
Сборник с доклади от международна научна конференция : В 4 т. (2012)
Т. 2 Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономическите системи

Чети онлайн